Způsob rozdělení nákladů tepla mezi nájemníky

Způsob rozdělení nákladů tepla mezi nájemníky
28. 11. 2016
Naměřené teplo a voda a náklady na ně jsou rozdělovány dle platné legislativy. Přečtěte si, jak to celé funguje.

Naměřené teplo a voda a náklady na ně jsou rozdělovány dle platné legislativy, kterou je Vyhláška č. 269/2015 Sb. o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům.


Rozúčtování nákladů na vytápění

Základní složka nákladů na vytápění činí 40 % a zbytek nákladů tvoří spotřební složku.


Základní složka

Vyjadřuje tu část nákladů na vytápění, která není závislá na chování spotřebitelů. Je rozdělena mezi nájemníky podle poměru velikosti započitatelné plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové započitatelné podlahové ploše bytů a nebytových prostorů v zúčtovací jednotce.


Spotřební složka

Vyjadřuje tu část nákladů na vytápění, která je závislá na chování příjemců služeb. Je rozdělována mezi příjemce služeb úměrně výši náměrů měřidel (RTN), vychází tedy z míry indikované spotřeby tepla. Spotřební složka je rozdělována s použitím korekcí  a výpočtových metod zohledňujících rozdílnou energetickou náročnost vytápěných místností, která je dána jejich polohou.

Rozdíly v nákladech na vytápění připadající na 1 m2 započitatelné podlahové plochy nesmí překročit u příjemců služeb v zúčtovací jednotce hodnotu o 20 % nižší a hodnotu o 100 % vyšší oproti průměru zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím období. Pokud dojde k překročení přípustných rozdílů, je provedena úprava výpočtové metody.


Pokud příjemce služeb neumožní instalaci měřidel, nebo neumožní přes opakované upozornění jejich odečet, popřípadě měřidla ovlivní, činí v daném zúčtovacím období  u tohoto příjemce služeb spotřební složka nákladů trojná­sobek průměrné hodnoty spotřební složky nákladů připadajících na 1m2 započitatelné podlahové plochy zúčtovací jednotky.


Rozúčtování nákladů na společnou přípravu teplé vody

Náklady se skládají z nákladů na teplo spotřebované na ohřev vody a z nákladů na spotřebovanou studenou vodu, která byla ohřívána.

Základní složka nákladů na teplo spotřebované na ohřev vody činí 30 % a spotřební složka 70 % nákladů.

Základní složka nákladů na vodu spotřebovanou na poskytování teplé vody činí 0 % a spotřební složka 100 % nákladů.


Základní složka

Základní složka vyjadřuje náklady, které je třeba vynakládat k zajištění trvalé disponibility dodávky teplé vody požadovaných parametrů do všech míst projektovaného odběru, bez ohledu na to, zda se teplá voda odebírá či nikoliv. Základní složka je založena na technickém řešení a fyzikálních vlastnostech tepla. Je v ní zohledněna skutečnost, že v sobě zahrnuje pohotovost v dodávce teplé vody. Tato neustálá pohotovost je spojena zejména s náklady na zajištění cirkulace teplé vody (její trvalé dohřívání) a zahrnuje v sobě  i tepelné ztráty, k nimž v rozvodech dochází. Oproti vytápění je základní složka u teplé vody stanovena konstantně. Základní složku poskytovatel služeb rozděluje mezi příjemce služeb poměrně podle velikosti podlahových ploch.


Spotřební složka

Spotřební složka i v případě nákladů na poskytování teplé vody vyjadřuje tu část nákladů, které může příjemce služeb svým jednáním ovlivnit. Proto poskytovatel služeb rozděluje spotřební složku poměrně podle náměrů vodoměrů instalovaných u příjemců služeb (BV).


Neumožní-li příjemce služeb instalaci vodoměru nebo opakovaně neumožní jeho odečet, nebo jej poškodí či ovlivní, upravuje se podíl spotřební složky nákladů příjemce služeb. Spotřební složka pak činí v daném zúčtovacím období trojnásobek průměrné hodnoty spotřební složky nákladů připadajících na 1 m² podlahové plochy zúčtovací jednotky.