Intranet Vstup pro nájemníky


 

Příspěvek na bydlení – aktualizace leden 2017

 

 Obecné informace ke státní sociální podpoře

 

Systém státní sociální podpory (SSP) je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (zákon o SSP), kde je možné získat další podrobné informace. Pojem státní sociální podpory označuje dávky, poskytované osobám (rodinným příslušníkům) ve společensky uznaných sociálních situacích, kdy stát skrze jejich vyplácení z části přebírá spoluzodpovědnost za vzniklou sociální situaci. V rámci systému státní sociální podpory je poskytován: přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, sociální příplatek, příspěvek na bydlení, porodné, pohřebné, dávky pěstounské péče. Podrobné podmínky, opravňující k získání státní sociální podpory najdete zde.

 

PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ – aktualizace od 1.1.2017

 

Touto dávkou stát přispívá na náklady na bydlení rodinám a jednotlivcům s nízkými příjmy. Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu přihlášený v bytě k trvalému pobytu, jestliže 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň těchto 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny je nižší než příslušné normativní náklady stanovené zákonem.

 

Jak žádat o příspěvek

U příspěvku na bydlení jsou společně posuzovány všechny osoby, které jsou v bytě hlášeny k trvalému pobytu. Při posuzování nároků na příspěvek se sledují pouze příjmy, nikoliv majetek.

Žádosti o poskytování příspěvku na bydlení vyřizují kontaktní místa příslušných úřadů práce dle místa trvalého pobytu. Adresy, telefony a úřední hodiny jednotlivých pracovišť naleznete na stránce zde.

Žádosti o dávky se podávají na tiskopisech předepsaných MPSV, můžete si je vyzvednout fyzicky na příslušném úřadu práce, stáhnout v elektronické podobě na adrese Ministerstva práce a sociálních věcí  nebo na našich stránkách v sekci Formuláře ke stažení, respektive níže v tomto článku.

 

Pro podání žádosti je nutné doložit tyto dokumenty:
 

1. Žádost o příspěvek na bydlení – jde o základní formulář (4 strany), u něhož se vyplňují základní údaje z občanského průkazu (jméno, příjmení, rodné číslo, trvalý pobyt, atd.).
  Formulář ke stažení: Žádost o příspěvek na bydlení


Jednoduchý čtyřstránkový formulář je třeba vyplnit za všechny členy domácnosti a doložit k němu další dokumenty a potvrzení:

2.

Doklad o výši čtvrtletního příjmu – formulář (4 strany) slouží jako příloha k žádosti o příspěvek na bydlení. Tento doklad musí podat a vyplnit každá z osob, která je hlášena v bytě k trvalému pobytu a pobírá v příslušném období nejčastěji jeden z těchto příjmů: důchod, podporu v nezaměstnanosti, příjem ze závislé činnosti, výživné atd. V případě seniorů, kteří pobírají jen důchod a navíc si nepřivydělávají, občanů pobírajících podporu v nezaměstnanosti a jiné dávky, nevypisují do formuláře konkrétní částky. Ty budou automaticky zjištěny od příslušných subjektů.

  Formulář ke stažení: Doklad o výši čtvrtletního příj­mu
   
3.

Doklad o výši nákladů na bydlení – tento formulář (2 strany) také slouží jako příloha k žádosti o příspěvek na bydlení. Uvádějí se zde náklady spojené s bydlením v konkrétním bytě. Jedná se o platby nájemného, záloh plynu, záloh elektřiny, vodného a stočného, odvoz odpadu, centrálního vytápění. Pro ověření uvedených částek je nutné doložit originály dokladů (SIPO, složenku, výpis z účtu atd.). Po obdržení celkového vyúčtování energií (přeplatek nebo nedoplatek) je potřeba tyto doklady opět doručit na příslušnou pobočku Úřadu práce.

  Formulář ke stažení: Doklad o výši nákladů na bydlení
   
4.

Originál nájemní smlouvy – pokud nemůžete dohledat, za poplatek 100 Kč Vám ho vystaví v příslušném klientském centru.

   
5.

Průkaz totožnosti – platný občanský průkaz nebo pas.


Každé čtvrtletí je nutné znovu doložit:

 • doklad o výši nákladů na bydlení
 • doklad o výši čtvrtletního příjmu

Při kladném rozhodnutí jsou dávky vypláceny způsobem uvedeném ve formuláři, tedy bankovním převodem nebo v hotovosti prostřednictvím peněžní poukázky.

 

Výpočet příspěvku

 

 • Příspěvek na bydlení přispívá na krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy.
 • Poskytování příspěvku podléhá testování příjmů rodiny za předchozí kalendářní čtvrtletí. Za příjem se považují i přídavek na dítě a rodičovský příspěvek.
 • Na příspěvek na bydlení má nárok vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě přihlášen k trvalému pobytu, jestliže:
  1. jeho náklady na bydlení přesahují částku součinu rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35), a zároveň
  2. součin rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35) není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení.
    
 • Výše nákladů srovnatelných s nájemným u bytů vlastníků a družstevních bytů činí pro období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017 za kalendářní měsíc částku:
 •  

  Počet osob v rodině podle
  § 7 odst. 5 zákona

  jedna

  1 944

  dvě

  2 660

  tři

  3 478

  čtyři a více

  4 194

   

 • Výše částek, které se započítávají v případě vytápění pevnými palivy, činí pro období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016 za kalendářní měsíc: 
   

  Počet osob v rodině
  podle § 7 odst. 5 zákona

  jedna

  711

  dvě

  973

  tři

  1 272

  čtyři a více

  1 572

   

 • Náklady na bydlení se pro nárok a výši příspěvku na bydlení stanoví jako jejich průměr za předcházející kalendářní čtvrtletí. Do nákladů na bydlení se započítávají 
  • uhrazené a doložené náklady na bydlení pokud rodina v bytě, na který je uplatňován nárok na příspěvek na bydlení, v rozhodném období žila, 
  • 80 % příslušných normativních nákladů na bydlení za každý měsíc, pokud rodina, v bytě, na který je uplatňován nárok na příspěvek na bydlení, v rozhodném období nebo po jeho část nežila, 
  • náklady na bydlení uhrazené v původním bytě, pokud se stejný okruh společně posuzovaných přestěhoval do nového bytu a v původním bytě jim byl poskytován příspěvek na bydlení. 
 • Normativní náklady na bydlení jsou stanoveny jako průměrné celkové náklady na bydlení podle velikosti obce a počtu členů domácnosti. Zahrnují nájemné, resp. srovnatelné náklady a ceny služeb a energií. Jsou propočítány na průměrnou spotřebu služeb a energií a přiměřenou velikosti bytů pro daný počet osob v nich trvale bydlících. 
 • Výše částek normativních nákladů na bydlení činí pro období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016 pro: 
   

1. bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy

2. v družstevních bytech a bytech vlastníků

 

 

 • Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi normativními náklady na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního města Prahy koeficientem 0,35. Pokud jsou skutečné náklady na bydlení nižší než normativní náklady na bydlení, náleží příspěvek na bydlení ve výši rozdílu mezi těmito náklady na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, resp. 0,35.
   

 • V případě, že ani příspěvek na bydlení nedostačuje na pokrytí nákladů, je možné zažádat o dávku v hmotné nouzi – Doplatek na bydlení. I za situace, kdy má osoba přiznány obě dávky, se však může stát, že nepokryje náklady na domácnost v plné výši právě díky zákonem stanovené výši. Cílem dávek není zcela pokrýt náklady na bydlení, ale v případě nízkopříjmové domácnosti snížit celkové náklady na akceptovatelnou částku.

Jak řešit příspěvek v rámci CPI BYTY?

Pro žádost o příspěvek na bydlení je třeba mít v bytě od společnosti CPI BYTY trvalý pobyt! Nájemník má možnost posílat příspěvek na účet CPI Byty, a.s. V případě dlužného nájemného má společnost nárok si zažádat o to, aby příspěvek chodil na náš účet a to na základě písemné žádosti a podepsaného uznání dluhu, tímto má nájemník jistotu, že část nájemného je uhrazena a nehrozí mu tak vystěhování.

 

Při zaplacení nájmu přímo na pobočce (neplatí pro platbu SIPO, výpisem z účtu), se nájemník musí dostavit s formulářem (doklad o výši nákladů na bydlení) na pobočku CPI Byty, a.s., kde mu budou vyplněné částky za nájem, které nájemník uhradil v daném čtvrtletí, dále k tomu úředník pobočky přidá razítko a podpis. Pokud takto nájemník neučiní, ztrácí nárok na příspěvek na bydlení.

Nájemník má také nově nárok si zažádat o příspěvek na bydlení ihned při nastěhování, ikdyž ještě neuhradil náklady na bydlení, úřad práce započítá 80% normativních nákladů na bydlení.

Např. Nájemník dostane smlouvu od 1.2.2015 (jeho nájem vč. Služeb bude činí 6500,–), může si tedy zažádat o příspěvek na bydlení ihned v daném měsíci. Ale náklady se budou počítat pouze 80% z normativních nákladu stanovených pro daný rok. Tedy 4913  * 80%. (4913,– jsou normativní náklady stanovené pro jednu osobu od 1.1.2015).

 

 

Podrobné informace najdete také na portále Ministerstva práce a sociálních věcí.

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí: www.mpsv.cz/cs/
Pracoviště úřadu práce: www.portal.mpsv.cz/upcr
Platné formuláře žádostí o dávky: www.portal.mpsv.cz/forms
Informace „sociální tématika: www.portal.mpsv.cz/soc
Sdružení nájemníků: www.sons.cz
Ministerstvo pro místní rozvoj: www.mvcr.cz

 

 

Vytisknout