Klientská zóna Vstup pro nájemníky


 

JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ VRÁCENÍ BYTU (VÝPOVĚDI Z NÁJMU)

 

V případě ukončení nájemního vztahu je nutné respektovat výpovědní lhůtu, uvedenou v nájemní smlouvě. Pokud zde není lhůta stanovena, řídíme se ustanoveními Občanského zákoníku, kde je výpovědní lhůta tříměsíční a začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce po tom, co byla výpověď pronajímateli doručena.

 

Příklad: Výpověď napíši 30. 11. a pronajímateli je doručena 1. 12. Výpovědní lhůta tedy začíná běžet od 1. 1. a nájemní vztah je ukončen k 30. 3.

 

Výpověď z nájemního vztahu se zasílá písemnou formou na adresu společnosti, respektive příslušné klientské centrum.

Nájemník může z různých důvodů požádat o zkrácení výpovědní lhůty a ukončení nájemního vztahu dohodou. Tuto žádost je nutné podat písemně. Podání žádosti však neznamená její automatickou platnost, aby došlo ke zkrácení výpovědní lhůty, musí s žádostí pronajímatel souhlasit. Souhlas se zkrácením výpovědní lhůty je obvykle udělován pouze ve výjimečných případech. Také pronajímatel totiž potřebuje určitou lhůtu na vyřízení všech formalit, zajištění odpovídajícího stavu bytu a především nalezené dalšího nájemníka bez větší časové prodlevy.

 

K datu ukončení nájemního vztahu je pak nájemník povinen předat byt pronajímateli, a to ve stavu, ve kterém jej převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, a provést na své náklady všechny opravy, které jsou uvedeny v nařízení vlády 258/1995 Sb. V průběhu výpovědní lhůty je samozřejmě nájemník povinen hradit nájemné a zálohy na služby spojené s užíváním bytu. Tato povinnost bývalému nájemníkovi zůstává i tehdy, pokud z nějakého důvodu zůstane v bytě i po vypršení výpovědní lhůty. Nájemné a zálohy na služby je totižbývalý nájemník povinen hradit až do doby, než dojde k předání bytu pronajímateli, nedošlo-li k němu k termínu ukončení nájemního vztahu.

 

 

Vytisknout