Klientská zóna Vstup pro nájemníky

« Zpět

 

Příspěvek na bydlení v roce 2018

 

 Obecné informace ke státní sociální podpoře

 

Systém státní sociální podpory (SSP) je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (zákon o SSP), kde je možné získat další podrobné informace. Pojem státní sociální podpory označuje dávky, poskytované osobám (rodinným příslušníkům) ve společensky uznaných sociálních situacích, kdy stát skrze jejich vyplácení z části přebírá spoluzodpovědnost za vzniklou sociální situaci. V rámci systému státní sociální podpory je poskytován: přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, sociální příplatek, příspěvek na bydlení, porodné, pohřebné, dávky pěstounské péče. Podrobné podmínky, opravňující k získání státní sociální podpory najdete zde.

 

PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ – aktualizace od 1.1.2018

 

Touto dávkou stát přispívá na náklady na bydlení rodinám a jednotlivcům s nízkými příjmy. Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu přihlášený v bytě k trvalému pobytu, jestliže 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň těchto 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny je nižší než příslušné normativní náklady stanovené zákonem.

 

Jak žádat o příspěvek

U příspěvku na bydlení jsou společně posuzovány všechny osoby, které jsou v bytě hlášeny k trvalému pobytu. Při posuzování nároků na příspěvek se sledují pouze příjmy, nikoliv majetek.

Žádosti o poskytování příspěvku na bydlení vyřizují kontaktní místa příslušných úřadů práce dle místa trvalého pobytu. Adresy, telefony a úřední hodiny jednotlivých pracovišť naleznete na stránce zde.

Žádosti o dávky se podávají na tiskopisech předepsaných MPSV, můžete si je vyzvednout fyzicky na příslušném úřadu práce, stáhnout v elektronické podobě na adrese Ministerstva práce a sociálních věcí nebo níže.

 

Pro podání žádosti je nutné doložit tyto dokumenty:
 

1. Žádost o příspěvek na bydlení – jde o základní formulář (4 strany), u něhož se vyplňují základní údaje z občanského průkazu (jméno, příjmení, rodné číslo, trvalý pobyt, atd.).
  Formulář ke stažení: Žádost o příspěvek na bydlení


Jednoduchý čtyřstránkový formulář je třeba vyplnit za všechny členy domácnosti a doložit k němu další dokumenty a potvrzení:

2.

Doklad o výši čtvrtletního příjmu – formulář (4 strany) slouží jako příloha k žádosti o příspěvek na bydlení. Tento doklad musí podat a vyplnit každá z osob, která je hlášena v bytě k trvalému pobytu a pobírá v příslušném období nejčastěji jeden z těchto příjmů: důchod, podporu v nezaměstnanosti, příjem ze závislé činnosti, výživné atd. V případě seniorů, kteří pobírají jen důchod a navíc si nepřivydělávají, občanů pobírajících podporu v nezaměstnanosti a jiné dávky, nevypisují do formuláře konkrétní částky. Ty budou automaticky zjištěny od příslušných subjektů.

  Formulář ke stažení: Doklad o výši měsíčního příjmu
   
3.

Informace o užívaném prostoru – tento formulář (2 strany) také slouží jako příloha k žádosti o příspěvek na bydlení. Uvádějí se zde náklady spojené s bydlením v konkrétním bytě. Jedná se o platby nájemného, záloh plynu, záloh elektřiny, vodného a stočného, odvoz odpadu, centrálního vytápění. Pro ověření uvedených částek je nutné doložit originály dokladů (SIPO, složenku, výpis z účtu atd.). Po obdržení celkového vyúčtování energií (přeplatek nebo nedoplatek) je potřeba tyto doklady opět doručit na příslušnou pobočku Úřadu práce.

  Formulář ke stažení: Informace o užívaném prostoru
   
4.

Originál nájemní smlouvy – pokud nemůžete dohledat, vystaví vám ho v příslušném klientském centru.

   
5.

Průkaz totožnosti – platný občanský průkaz nebo pas.


Každé čtvrtletí je nutné znovu doložit:

 • doklad o výši nákladů na bydlení
 • doklad o výši čtvrtletního příjmu

Při kladném rozhodnutí jsou dávky vypláceny způsobem uvedeném ve formuláři, tedy bankovním převodem nebo v hotovosti prostřednictvím peněžní poukázky.

 

Výpočet příspěvku

 • Nízké příjmy a náklady na bydlení. Co se počítá?

  Pro posouzení nároku na příspěvek na bydlení jsou rozhodující příjmy všech osob, které mají v daném bytě či domě nahlášené trvalé bydliště. Roli naopak nehraje, zda spolu skutečně žijí a hospodaří ve společné domác­nosti. V praxi může jít například o rodinu, kde děti ve společném bytě nebydlí, ale pořád zde mají trvalé bydliště. V takovém případě se do rozhodného příjmu započítají i příjmy dětí.

  Rozhodný příjem se přitom skládá z čistých příjmů z podnikání a za­městnání – příjmu po odpočtu daní a záloh na zdravotní a so­ciální pojištění, ale i podpory v nezaměstnanosti, dávek nemocenského pojištění (ne­mocenská, ošet­řovné, mateřská), ro­dičovského příspěvku, přídavků na dítě a důchodů(sta­robních, inva­lidních, sirot­čích, vdovských a vdoveckých).

  Konkrétně se počítá s průměrným čistým příjmem za měsíc, vždycky se ale posuzují příjmy za celé předchozí kalendářní čtvrtletí. Pro žádosti podané například v únoru a březnu jsou tedy rozhodující příjmy za říjen až prosinec roku 2017.

  Vedle průměrných příjmů se úředníci zajímají také o průměrné měsíční náklady na bydlení. U všech bytů se započítávají náklady na plyn, elektřinu, topení, teplou vodu, vodné a stočné, televizi a rozhlas, odvoz komunálního odpadu a náklady za pevná paliva. Pokud pevnými palivy topíte, letos se vám započtou následovně:

 • 1 osoba: 746 Kč

 • 2 osoby: 1020 Kč

 • 3 osoby: 1335 Kč

 • 4 a víc osob: 1649 Kč

Jestliže o příspěvek na bydlení žádá člověk nebo rodina, která v bytě žila celé předcházející kalendářní čtvrtletí (jinak řečeno: celé rozhodné období pro posouzení nároku), započítají úředníci skutečně zaplacené a doložené náklady na bydlení. Pokud ale v bytě v rozhodném období (předchozím kalendářním čtvrtletí) nebydleli, započítá se 80 procent normativních nákladů na bydlení. Další možností je, započítat náklady na bydlení hrazené v předchozím bytě, jestliže se stejná skupina společně posuzovaných osob přestěhovala do nového a v původním bytě pobírala příspěvek na bydlení.

 

Normativní náklady na bydlení 2018

Další podmínka pro přiznání příspěvku na bydlení: třetina (v Praze pětatřicet procent) vašich příjmů nepřesahuje normativní náklady na bydlení. Jde o částky, které určuje stát jako průměrné celkové náklady na bydlení podle velikosti obce a počtu členů domácnosti. Do normativních nákladů se počítá nájemné (nebo srovnatelné náklady) a ceny služeb a energií.

 

Pro letošek vypadají normativní náklady na bydlení takto:

 

Nájemní bydlení

Počet osob v rodině

Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč

Praha

více než 100 000

50 000–99 999

10 000 -  49 999

do  9 999

jedna

7870

6227

5928

5036

4844

dvě

11 186

8938

8530

7308

7046

tři

15 116

12 176

11 642

10 045

9702

čtyři a víc

18 827

15 282

14 639

12 712

12 299

 

Dál se výpočet nákladů na bydlení liší v závislosti na tom, jestli bydlíte ve vlastním či druž­stevním bytě nebo si bydlení prona­jímáte. V případě nájemního bydlení se započítává nájem a náklady a služby související s užíváním bytu. Pokud jde o družstevní a vlastní bydlení, namísto nájmu se počítá se srovnatelnými náklady, které se liší podle počtu osob. Pro letošek vypadají srovnatelné náklady takto:

1 osoba: 1988 Kč

2 osoby: 2721 Kč

3 osoby: 3558 Kč

4 a víc osob: 4291 Kč

 

Jak řešit příspěvek v rámci CPI BYTY?

Pro žádost o příspěvek na bydlení je třeba mít v bytě od společnosti CPI BYTY trvalý pobyt! Nájemník má možnost posílat příspěvek na účet CPI Byty, a.s. V případě dlužného nájemného má společnost nárok si zažádat o to, aby příspěvek chodil na náš účet a to na základě písemné žádosti a podepsaného uznání dluhu, tímto má nájemník jistotu, že část nájemného je uhrazena a nehrozí mu tak vystěhování.

 

Při zaplacení nájmu přímo na pobočce (neplatí pro platbu SIPO, výpisem z účtu), se nájemník musí dostavit s formulářem (doklad o výši nákladů na bydlení) na pobočku CPI Byty, a.s., kde mu budou vyplněné částky za nájem, které nájemník uhradil v daném čtvrtletí, dále k tomu úředník pobočky přidá razítko a podpis. Pokud takto nájemník neučiní, ztrácí nárok na příspěvek na bydlení.

Nájemník má také nově nárok si zažádat o příspěvek na bydlení ihned při nastěhování, ikdyž ještě neuhradil náklady na bydlení, úřad práce započítá 80% normativních nákladů na bydlení.

 

 

Podrobné informace najdete také na portále Ministerstva práce a sociálních věcí.

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí: www.mpsv.cz/cs/
Pracoviště úřadu práce: www.portal.mpsv.cz/upcr
Platné formuláře žádostí o dávky: www.portal.mpsv.cz/forms
Informace „sociální tématika: www.portal.mpsv.cz/soc
Sdružení nájemníků: www.sons.cz
Ministerstvo pro místní rozvoj: www.mvcr.cz

 

Vytisknout