PRONÁJEM BYTU – ČASTÉ DOTAZY TÝKAJÍCÍ SE NÁJEMNÍHO VZTAHU

 

Jaké dokumenty potřebuji k uzavření nájemní smlouvy?

K uzavření nájemní smlouvy je třeba předložit Potvrzení o pracovním poměru a občanský průkaz nebo pas.

 

Musí být na nájemní smlouvě uveden také manžel/manželka?

Pokud jsou oba manželé žijící ve společné domácnosti uvedeni na nájemní smlouvě společně, usnadňuje to nejen evidenci, ale především následnou komunikaci s nájemníky v případě běžných i nenadálých událostí.

 

Na jak dlouhou dobu se uzavírá nájemní smlouva?

Pronájem bytu může být záležitost dlouhodobá i přechodná, délka trvání platnosti nájemního vztahu je tedy odvislá od vzájemné dohody mezi zájemcem a společností CPI BYTY. Lze tedy uzavřít smlouvu na dobu určitou i neurčitou.

 

Proč musím uvádět svůj osobní stav?

Nájemní smlouva a především povinnosti z ní vyplývající pro obě strany se podle českých právních předpisů mění v závislosti na tom, zda domácnost obývá jedna osoba svobodná, či např. manželé. To se vztahuje také např. k povinnosti informovat nájemníky, respektive osoby s nimi žijící ve společné domácnosti o závažných krocích ze strany CPI BYTY. Z tohoto důvodu je nutné údaje o osobním stavu uvést také do smlouvy a v případě jejich změny je neprodleně ohlásit pronajímateli (povinnost ukládá nájemci novela Občanského zákoníku).

 

Proč musím hlásit změnu v počtu obyvatel bytu delší než 2 měsíce?

Tato povinnost je stanovena Občanským zákoníkem a jejím důvodem je především prevence v oblasti bezpečnosti a hygieny. Pronajímatel má právo požadovat, aby v bytě žil počet osob přiměřený jeho velikosti, protože počet osob v jedné domácnosti má přirozeně vliv také na kvalitu života sousedních obyvatel a užívání domu.

 

Může dojít ke zvýšení nájemného dohodnutého v nájemní smlouvě?

Ano může, ovšem pouze dohodu mezi pronajímatelem a nájemcem. V případě, že chce pronajímatel zvýšit nájemné, musí se na tom  s nájemcem dohodnout.  Pronajímatel má povinnost o tomto záměru nájemníka písemně informovat. V případě, že k dohodě nedojde, může pronajímatel požádat soud o určení nové výše nájemného. Toto se však netýká záloh na služby a energie.

 

S kým mohu řešit opravy nebo technické změny v pronajatém bytě?

Byty v každém městě spadají pod jedno z Klientských center společnosti CPI BYTY, které má na starosti péči o nájemníky, a to včetně technického stavu bytu. V případě stavebních úprav bytu musí nájemce požádat pronajímatele o schválení takové změny.

 

Jakým způsobem je nejlépe hradit nájem a služby?

S ohledem na pravidelnost plateb za nájemné a zálohy na služby je nejvhodnějším a společností CPI BYTY také preferovaným způsobem služba SIPO (poskytuje Česká pošta), která umožňuje jednorázové nastavení a schválení podmínek ze strany nájemníka, a pronajímatel si následně dohodnuté nájemné inkasuje sám. Výhodou je minimální starost o provedené platby či jakékoliv změn v úlatebních údajích, jako změna čísla účtu příjemce, variabilní symbol apod. Další výhodou je sdružení všech pravidelných plateb (elektřina, televizní a rozhlasové poplatky, pojištění atd. …) a úspora času i prostředků za jednorázové poplatky. Jak si zřídit službu SIPO?

 

Jaká je výpovědní lhůta nájemní smlouvy?

Výpovědní lhůta se řídí občanským zákoníkem, který udává lhůtu 3 měsíců, pokud není v nájemní smlouvě sjednáno jinak. Výpovědní doba začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, kdy byla výpověď zaslána nájemci, respektive pronajímateli.

 

Je možné výpovědní lhůtu zkrátit?

O zkrácení výpovědní lhůty musí nájemník požádat písemně příslušné Klientské centrum společnosti CPI BYTY, která žádost buď schválí nebo zamítne a své stanovisko písemně opět sdělí nájemníkovi.  Ke zkrácení výpovědní lhůty se přistupuje ve výjimečných případech.

 

 

 

Vytisknout