Klientská zóna Vstup pro nájemníky


 

JAK ŘEŠIT ZMĚNU TRVALÉHO BYDLIŠTĚ

 

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území, a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním.

 

Změnu místa trvalého pobytu ohlašuje:

 • občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci,
 • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let, popřípadě pěstoun,
 • zákonný zástupce za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům,
 • zákonný zástupce za občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu.

Kde a jak změnu trvalého bydliště nahlásit?

Občan hlásí změnu místa trvalého pobytu na ohlašovně v podobětiskopisu Přihlašovací lístek k trvalému pobytu, a to v místě nového trvalého pobytu, tj.:

 • na obecním úřadu,
 • v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech na úřadech městských částí nebo městských obvodů,
 • na území vojenských újezdů na újezdních úřadech.

Seznam úřadů, které přijímají přihlášení k trvalému pobytu a ohlášení změny místa trvalého pobytu, naleznete zde.

 

Jaké doklady je nutné mít s sebou?

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:

 • vyplnit a podepsat „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“, který je k dispozici na každé ohlašovně (je nutné použít pouze originální tiskopis),
 • předložit platný občanský průkaz, u něhož není v důsledku jiné změny místa trvalého pobytu oddělena jeho vyznačená část; občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas, občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství,
 • předložit doklad opravňující užívat byt nebo dům (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu), anebo pokud doklad nevlastní – úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu.

Jak mohu ukončit trvalý pobyt na území České republiky?

Občan, který se rozhodne ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa svého trvalého pobytu.

Obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který vydal jeho občanský průkaz, nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu je povinen odevzdat občanský průkaz do 15 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti.

 

Jak zruším staré údaje o místu trvalého pobytu?

Ohlašovna rozhodne ve správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezenéčásti nebo na návrh oprávněné osoby za splnění zákonných podmínek.

Zákonnými podmínkami jsou především zánik užívacího práva občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana, a neužívání objektu nebo jeho vymezené části.

Navrhovatel je povinen splnění zákonných podmínek ohlašovněprokázat.

Místem trvalého pobytu občana, jemuž byl údaj o místu trvalého pobytu zrušen, se stává po nabytí právní moci rozhodnutí adresa sídla ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt zrušen.

 

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit?

Za ohlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan České republiky správní poplatek ve výši 50 Kč. Děti mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny.

 

Komu dále sdělit novou adresu trvalého bydliště?

Adresu nového trvalého pobytu sdělte:

 • svému zaměstnavateli / škole,
 • lékařům,
 • poště (SIPO, TV, rozhlas),
 • plynárně,
 • dodavateli elektrické energie,
 • majiteli či správci starého i nového domova, resp. katastrálnímu ú­řadu,
 • úřadu práce (jste-li nezaměstnaný),
 • správě sociálního zabezpečení (zasílání důchodu),
 • finančnímu a živnostenskému úřadu (jste-li podnikatel),
 • dalším příslušným úřadům (vydání nového dokladu nebo provedení změny údajů – např. občanský průkaz, řidičský průkaz),
 • zdravotní pojišťovně,
 • bance,
 • komerčním pojišťovnám, u nichž máte některou z pojistek.

Pozn.: U formuláře Přihlašovacího lístku k trvalému pobytu je možné používat pouze originální tiskopis vzhledem ke způsobu archivace.

 


ZPŮSOBY ODHLÁŠENÍ TRVALÉHO BYDLIŠTĚ PŘEDCHOZÍHO NÁJEMNÍKA
 


A) Zrušení nájemníkem  

Jak je možné staré údaje o místu trvalého pobytu nájemníka, který bydlel v mém bytě přede mnou?


Ohlašovna rozhodne ve správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby za splnění zákonných podmínek.

 • U obsazených nájemních bytů je oprávněnou osobou . Z titulu současného   nájemníka je možné odhlásit osoby, které se dosud na dům, k tomuto bytu, přihlásili k trvalému pobytu. Společnost CPI BYTY, a.s. předá, na vyžádání, nájemníkům ve městě Ústí nad Labem informace o osobách, které jsou nahlášeny v bytě k trvalému pobytu.
 • Na základě těchto informací společně s nájemní smlouvou a předávacími protokoly předchozích   nájemníků je možné trvalé bydliště předchozích nájemníků zrušit.
 • Zákonnými podmínkami jsou především zánik užívacího práva občana k objektu nebo vymezené části   objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana, a neužívání objektu nebo jeho vymezené části.
 • Navrhovatel je povinen splnění zákonných podmínek ohlašovně prokázat (např. svědeckou výpovědí).  
   

Místem trvalého pobytu občana, jemuž byl údaj o místu trvalého pobytu zrušen, se stává po nabytí právní moci rozhodnutí adresa sídla ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt zrušen.
 


B) Zrušení vlastníkem nemovitosti

Jak zruší vlastník údaje o místu trvalého pobytu předchozích nájemníků?
Ohlašovna rozhodne ve správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby za splnění zákonných podmínek.

 • U neobsazených bytů je možné, aby trvalý pobyt předchozích   zrušil vlastník nemovitosti.ná­jemníků  Ke zrušení trvalého pobytu předchozích nájemníků je nutné společně s žádostí originál výpisu z katastru nemovitostí, pověření osoby, která je oprávněna za vlastníka řešit tyto záležitosti před správními orgány, předávací protokoly ukončených nájemníků, popř. nájemní smlouvy.
 • Na základě těchto informací společně s nájemní smlouvou a předávacími protokoly předchozích nájemníků je možné trvalé bydliště předchozích nájemníků zrušit.
 • Zákonnými podmínkami jsou především zánik užívacího práva občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana, a neužívání objektu nebo jeho vymezené části.

Navrhovatel je povinen splnění zákonných podmínek ohlašovně prokázat (např. svědeckou výpovědí).

Místem trvalého pobytu občana, jemuž byl údaj o místu trvalého pobytu zrušen, se stává po nabytí právní moci rozhodnutí adresa sídla ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt zrušen.

Jak je výše dvou uvedených postupů patrné, je zrušení TP předchozímu uživateli bytu jednodušší, pokud jej provede stávající nájemník, než vlastník objektu.

 

V případě potřeby se mohou nájemníci obrátit na zástupce CPI BYTY.

 

Zdroj: Portál veřejné správy České republiky a CPI BYTY, a.s.

Vytisknout